Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsforhold

 • Arbeidskontrakt »

  Alle har rett til en skriftlig arbeidsavtale, uansett lengde på arbeidsforholdet, eller størrelse på stillingen. Arbeidsavtalen beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter, og s...

 • Arbeidstid »

  Den alminnelige arbeidstiden skal i utgangspunktet være maks ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Jobber du ulike turnuser, er den ukentlige arbeidstiden re...

 • Lønn »

  Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge, og det finner derfor ingen generell minstelønn. Det er dermed svært viktig å ha en skriftlig, klar og tydelig avtale om lønn. Mange virksomheter har...

 • Permisjon »

  Arbeidstaker har krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, omsorg i forbindelse med fødsel, fødsel og foreldrepermisjon. Rettighetene til permisjon i forbindelse med det å få barn, gjør at f...

 • Ferie og feriepenger »

  Alle arbeidstakere som starter i en jobb før 30. september har krav på 25 virkedager ferie innen utgangen av ferieåret (som følger kalenderåret), uansett om de har krav på feriepenger eller ikke. D...

 • Egenmelding »

  Som arbeidstaker har du rett til egenmelding, det vil si selv å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten å legge frem legeerklæring. Hovedregelen er at rett...

 • Sykmelding »

  Er du syk utover de tre kalenderdagene du kan levere egenmelding for fravær fra jobben, må du kontakte lege for å få sykmelding. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skriver legen ut en s...

 • Permittering »

  Arbeidsgiver kan, helt eller delvis, midlertidig fritas fra lønnsplikten, og arbeidstakeren kan midlertidig fritas fra arbeidsplikten, ved permittering. Saklige grunner for permittering kan for eks...

 • Sykepenger »

  Hvis du mister inntekt på grunn av sykdom, kan du ha rett til sykepenger. Det er et vilkår at du har vært ansatt i minst fire uker før du blir sykmeldt. Du kan få sykepenger i maksimum 52 uker...

 • Oppsigelse »

  Arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker hvis han har en saklig grunn til det. Den saklige grunnen må være knyttet til enten arbeidstaker eller arbeidsgivers/virksomhetens forhold. Eksempel på arbei...

 • Avskjed »

  Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker på dagen hvis arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette betyr at arbeidstakeren i...