Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Å leie bolig

Leieboliger krever ikke egenkapital med unntak for depositum. Mangler du penger til depositum, bør du kontakte kommunen din. Noen kommuner kan tilby lån til depositum, mens andre kan stille garanti som en del utleiere aksepterer som et alternativ til depositum. Dersom kommunen ikke tilbyr lån til depositum, kan depositumslån i privat bank være et alternativ.

Rettigheter som leietaker

Dine viktigste rettigheter som leietaker fremkommer i leieavtalen og i husleieloven. Husleieloven inneholder et forbud mot diskriminering i husleieforhold. Partene (utleier og leietaker) står fritt til å avtale størrelsen på husleien ved inngåelse av avtalen. Når leieavtalen er inngått, kan imidlertid ikke leien endres med mer enn konsumprisindeksen de første tre årene. Indeksregulering kan tidligst skje etter ett år.

Leietaker plikter ikke å betale husleie for mer enn én måned på forskudd. Husleien skal være et bestemt beløp. I tillegg kan man avtale at betaling av strøm etter forbruk kommer i tillegg. Det samme gjelder for vann- og avløpsavgifter når dette utmåles etter forbruk. Andre tillegg er ikke tillatt.

Leietaker har rett til å la nærmeste familie flytte inn i boligen. Det er forbudt for utleier å låse seg inn i boligen uten leietakers samtykke.

Husleieloven er ikke til hinder for at nedslitte boliger leies ut, men en bygning som ikke er godkjent for beboelse, eller som er helsefarlig, kan ikke leies ut. Gir utleier feil opplysninger om en bolig, vil det være et kontraktsbrudd (mangel). Skader, feil eller andre forhold ved boligen som leietaker kjente til før kontrakten ble underskrevet, regnes ikke som mangel. Dersom det er mangler ved boligen, er utleier forpliktet til å utbedre manglene slik at boligen er etter avtale. Dersom utleier ikke utbedrer manglene, kan leietaker kreve avslag i leien eller holde tilbake husleie. Hvis manglene er vesentlige, kan leietaker heve avtalen. Kontakt alltid utleier først dersom du mener noe er galt.


Tilbake til toppen

Leiekontrakt

Du kan alltid kreve at det inngås en skriftlig leiekontrakt mellom utleier og leietaker. Avtalen bør inneholde: partenes navn og adresse, hvilket husrom som leies ut og husleiens størrelse. Dersom utleier krever depositum, må også det fremkomme i kontrakten. Oppsigelsestiden må komme fram i avtalen, hvis ikke er den tre måneder. Gå gjennom boligen når avtalen inngås, og beskriv i kontrakten hvordan boligen er.  Lag liste over møbler og andre ting som er i boligen og beskriv dets tilstand.

Det kan være lurt å benytte en standardkontrakt som utgangspunkt. Du finner en standardkontrakt på www.forbrukerportalen.no.


Tilbake til toppen

Depositum

Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie eller skader for boligen. Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Beløpet skal settes på en egen bankkonto (deponeres), og verken leietaker eller utleier kan disponere over beløpet på egenhånd i leieperioden. Krever utleier at leier skal betale inn depositum på utleiers egen konto, eller at leier skal betale depositumet kontant, kan leier alltid nekte det. Eventuelt gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Når leieforholdet er avsluttet, gir som regel utleier skriftlig samtykke til at leietaker kan få utbetalt depositumet fra banken. Skjer ikke det, må leietaker skriftlig kreve at banken utbetaler depositumet. Banken skal da varsle utleieren skriftlig om kravet, og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet ble mottatt reiser søksmål.


Tilbake til toppen

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte skal hjelpe personer med lave inntekter og høye boutgifter til å skaffe seg bolig eller bli boende i boligen de allerede har. Ordningen blir betalt av staten og administreres av Husbanken og kommunene.

Alle som har dårlig økonomi, har ikke automatisk rett på bostøtte. Dersom søker oppfyller alle vilkårene for ordningen, vil bostøtte kunne gis. Søknadsfrist for å søke om bostøtte er den 14. i hver måned. Ved positivt vedtak på søknaden, er utbetaling den 10. i måneden etter.

Søknad sendes til bostøttekontoret i kommunen du bor , eller elektronisk på internettadressen www.altinn.no. For mer informasjon, ta kontakt med bostøttekontoret i din kommune.


Tilbake til toppen

Oppsigelse

Det skilles mellom tidsbestemte (”uoppsigelige”) og tidsubestemte (”oppsigelige”) leieavtaler.

En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse på et bestemt tidspunkt. Av hensyn til leietaker er hovedregelen at tidsbestemte leieavtaler ikke kan inngås for kortere tid enn tre år. Som leietaker er du derfor som hovedregel ikke bundet av en tidsbestemt avtale som er kortere enn tre år. En tidsbestemt avtale kan likevel sies opp med mindre noe annet er avtalt.

En tidsubestemt avtale er gjeldende til den blir sagt opp av en av partene. Er det ikke avtalt noen oppsigelsesfrist i leiekontrakten, er oppsigelsesfristen tre 
måneder. Leietaker kan si opp uten noen bestemt begrunnelse. Oppsigelsen bør være skriftlig. Utleier kan si opp leietaker dersom utleier har en saklig begrunnelse. Utleiers oppsigelse skal være skriftlig. Leietaker kan protestere mot utleiers oppsigelse, og oppsigelsen faller da bort hvis ikke utleier bringer saken inn for forliksrådet/HTU (Husleietvistutvalget for Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim).


Tilbake til toppen 

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Relaterte temaer