Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Offentlige etater

Her finner du informasjon om ansvarsområdet til de ulike offentlige etatene som du må forholde deg til når du oppholder deg og jobber i Norge. Her finner du kontaktinformasjon til etatene slik at du kan ta kontakt dersom du har spørsmål.

 • Utlendingsdirektoratet (UDI) »

   

 • Skatteetaten »

  Skatteetaten er en etat underlagt Finansdepartementet.  Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. 

 • Tollvesenet »

  Tollvesenets oppgave er å verne samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer gjennom effektiv kontroll.  Etaten er underlagt Finansdepartementet, og er organisert i et sentralt direktorat ...

 • Forbrukerrådet »

  Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet driver påvirkningsarbeid og forsøker å dyktiggjøre forbrukere gjennom informasjon, råd o...

 • Husbanken »

  Husbanken er en pådriver i gjennomføringen av regjeringen sin boligpolitikk, og bistår kommunene i arbeidet med bostedsløse og andre som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. Husban...

 • Statens vegvesen »

  Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet. Hovedoppgavene til Statens vegvesen er å utvikle og ta vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem. Statens vegvesen...

 • Politidirektoratet »

  Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedoppgaven til Politidirektoratet er faglig ledelse, styring og utvikling av norsk politi, innenfor de rammer departementet gi...

 • Arbeidstilsynet »

  Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gi...

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) »

  NAV skal bidra til at flere kommer ut i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. Gjennom ordninger som dagpenger ved arbeidsledighet, barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger og pensjoner gir NAV øko...

 • Utdanningsdirektoratet »

  Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for grunnskole- og videregående opplæring i Norge. Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for ...

 • Bufetat »

  Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Bufetat jobber for vekst og utvikling for barn, unge og familier. Bufetat har ...

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet »

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold i Norge. Direktoratet samarbeider med kommuner, statlige etater, innvandrerorgan...