Skróty
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Przejdź do strony głównej
Włącz/wyłącz zawartośc przyjazną dla czytników ekranu
Praktyczne informacje z urzędów publicznych
Drukuj stronę

Wynajmowanie mieszkania

Mieszkania do wynajęcia nie wymagają kapitału własnego, za wyjątkiem depozytu. Jeśli nie masz pieniędzy na depozyt, to skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz. Niektóre gminy udzielają pożyczki na depozyt, inne natomiast zamiast depozytu mogą udzielić gwarancji, która jest akceptowana przez niektórych wynajmujących. Jeśli gmina nie udziela pożyczek na depozyt, to alternatywą może być pożyczka na depozyt z banku.

Prawa najemcy

Umowa najmu

Ubezpieczenie mienia

Depozyt

Zasiłek mieszkaniowy

Wypowiedzenie umowy najmu

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Prawa najemcy 

Twoje najważniejsze prawa jako najemcy są określone w umowie najmu oraz w norweskiej ustawie o najmie lokalów mieszkalnych. Przepisy zabraniają dyskryminacji stron. Zawierając umowę strony (wynajmujący i najemca) mogą ustalić czynsz w dowolnej wysokości. Po zawarciu umowy przez pierwsze trzy lata nie można jednak zmienić wysokości czynszu o kwotę większą niż CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Najemca nie musi płacić więcej niż za jeden miesiąc z góry a czynsz musi mieć ustaloną wysokość. Dodatkowo można ustalić opłatę za zużycie prądu. To samo dotyczy opłat za wodę i kanalizację, jeśli mierzone są one wg zużycia. Ustalanie innych dodatkowych opłat nie jest dozwolone.

Najbliższa rodzina najemcy ma prawo wprowadzić się do najmowanego lokalu. Wynajmujący nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody najemcy.

Norweska ustawa o najmie lokalu mieszkalnego nie zabrania wynajmowania mieszkań kwalifikujących się do remontu. Nie można jednak wynajmować mieszkań, które nie są zatwierdzone jako nadające się do zamieszkania lub stanowią zagrożenie dla zdrowia. Jeśli wynajmujący udzieli nieprawdziwych informacji o mieszkaniu, to będzie to naruszenie umowy (brak informacji). Uszkodzenia, błędy i inny stan w mieszkaniu znane najemcy przed podpisaniem umowy nie są uznawane za naruszenie umowy. Jeśli w mieszkaniu są braki, to wynajmujący jest zobowiązany je uzupełnić, tak, aby stan mieszkania był taki, jak w umowie. W przypadku, gdy wynajmujący nie uzupełni braków, najemca może żądać obniżenia czynszu lub odmówić jego płacenia. Jeśli braki są znaczne, to najemca może zerwać umowę. W razie problemów najpierw skontaktuj się zawsze z wynajmującym.

Do góry

Umowa najmu

Zawsze możesz żądać, aby została sporządzona pisemna umowa najmu między wynajmującym i najemcą. Umowa powinna zawierać: nazwiska i adresy stron, informacje o tym, jaki lokal jest przedmiotem wynajmu oraz wysokość czynszu. Jeśli wynajmujący żąda depozytu, to musi być to zawarte w umowie. Okres wypowiedzenia musi być określony w umowie, w przeciwnym wypadku wynosi on 3 miesiące.

Przy podpisywaniu umowy zapoznaj się ze stanem faktycznym mieszkania i sprawdź, czy jest on zgodny z treścią umowy. Zrób listę mebli i innego wyposażenia oraz opisz ich stan.

Zalecane jest sporządzenie standardowej umowy najmu. Formularz standardowej umowy najmu (po angielsku) znajdziesz na www.forbrukerportalen.no.

Do góry

Ubezpieczenie mienia

Jako najemca musisz wziąć pod uwagę ubezpieczenie mienia (innboforsikring)
o znacznej wartości znajdujące się w mieszkaniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w następstwie pożaru, zalania, włamania itd. W przypadku ubezpieczenia mienia zakres ubezpieczenia określony jest w warunkach umowy.  

Do góry

Depozyt

Depozyt to kwota, którą najemca wpłaca jako gwarancję za ewentualny zaległy czynsz. Depozyt nie może być większy niż wysokość czynszu za sześć miesięcy. Kwotę depozytu należy wpłacić na specjalne konto bankowe (zdeponować). Ani wynajmujący, ani najemca nie mogą samodzielnie dysponować kwotą depozytu w okresie najmu. Najemca może odmówić wpłaty depozytu, jeśli wynajmujący żąda wpłaty depozytu na własne konto lub w gotówce. Ewentualną opłatę za otwarcie rachunku w banku pokrywa wynajmujący.

Po zakończeniu umowy najmu wynajmujący wystawia zwykle najemcy pisemną zgodę na wypłatę depozytu z banku. W przeciwnym razie najemca musi wystosować pismo do banku z żądaniem wypłaty depozytu. Bank zawiadamia wtedy wynajmującego oraz informuje o tym, że depozyt zostanie wypłacony najemcy, jeśli wynajmujący nie wniesie pozwu w przeciągu pięciu tygodni.

Do góry

Zasiłek mieszkaniowy

Zasiłek mieszkaniowy (bostøtte) to państwowa pomoc dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Zasiłek mieszkaniowy ma pomóc osobom z niskimi zarobkami i wysokimi kosztami utrzymania mieszkania w znalezieniu mieszkania lub w zatrzymaniu aktualnie używanego mieszkania. Pomoc ta jest finansowana przez państwo i administrowana przez Bank Mieszkaniowy (Husbanken) i gminy.

Nie wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają prawo do uzyskania pomocy. Pomoc przyznawana jest osobom, które spełniają określone warunki. Termin składania podań o zasiłek mieszkaniowy to 14 każdego miesiąca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy zasiłek wypłacany jest 10 następnego miesiąca.

Podanie należy wysłać do biura zasiłków mieszkaniowych (bostøttekontoret) w gminie zamieszkania lub złożyć drogą elektroniczną na stronie www.altinn.no. Skontaktuj się z biurem zasiłków mieszkaniowych w urzędzie gminy w celu uzyskania bliższych informacji.

Do góry

Wypowiedzenie umowy najmu

Rozróżniamy umowy najmu zawarte na czas określony i nieokreślony.

Umowa najmu na czas określony wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta. Ze względu na najemcę regułą jest, iż umów na czas określony nie można zawierać na okres krótszy niż trzy lata. Dlatego jako najemca z reguły  nie jesteś związany/a umową na czas określony, której okres jest krótszy niż trzy lata. Umowę na czas określony można jednak wypowiedzieć, o ile umowa nie zawiera innego uzgodnienia.

Umowa najmu na czas nieokreślony jest ważna do momentu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Jeśli okres wypowiedzenia nie został określony w umowie, to wynosi on trzy miesiące. Najemca może wypowiedzieć umowę bez podawania powodu. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę, jeśli ma uzasadniony powód. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego musi mieć formę pisemną. Najemca może zakwestionować wypowiedzenie i wtedy zostaje ono anulowane, o ile wynajmujący nie wniesie sprawy do sądu arbitrażowego (forliksrådet) lub komisji rozjemczej ds. sporów mieszkaniowych (HTU) w Oslo, Akershus, Bergen i Trondheim.  

Do góry

 

Poleć znajomemu

Powiadom znajomego o tej stronie
 
 

Więcej informacji